ETİK KOMİSYONU
 
A- A+
 
MEVZUAT

 

 
 
 
 

ETİK KOMİSYONUNUN KURULUŞU

 
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranışları İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Bor Kaymakamlığı İlçe Etik Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşturulmuştur.
 
 

ETİK KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİ 

 
 • Başkan : Nalan DURAK AKÇELİK - İlçe Yazı İşleri Müdürü (0388 311 78 71)
 • Üye : Celalettin ÖZÜDOĞRU         -  İlçe Milli Eğitim Müdürü (0388 311 70 52)
 • Üye : Mustafa GÖKAL                    -  İlçe Özel İdare Müdürü   (0388 311 71 09)            

 

ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ 

 
 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve “uygulamayı gözetmek”
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.
 • Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re’sen veya başvuru üzerine gerekli “inceleme ve araştırmayı ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak

 •      çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.

 • Kamu yönetiminde “etik kültürünü yerleştirmek” üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkilidir.

 • Her yıl Mayıs ayının son haftası "Etik Haftası" olarak kutlanması için gerekli çalışmalarda bulunmak.

 

BAŞVURU 

 
Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.
Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.

Başvuru biçimleri:
a) Yazılı dilekçe,
b) Elektronik posta,
c) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır.
 
Başvurularda;  Başvuranın Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, adres ve telefon bilgilerinin bulunması zorunludur.
 
 

ETİK İLKELERİ 

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Gaye ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma
 
 

ETİK FALİYET RAPORLARI 

 
 Etik Faaliyet Raporu (2016)
 Etik Faaliyet Raporu (2017)
 Etik Faaliyet Raporu (2018)
 
 
 
ETİK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAKLARI
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 Etik Komisyon Tutanağı (2019)
 
 
 
 

ETİK HAFTASI AFİŞLERİ 

 • 25 Mayıs Etik Günü ve 25 Mayıs-31 Mayıs Etik Haftası olması nedeniyle kamuda etik farkındalığı arttırmak amacıyla altı yeni poster hazırlanmıştır.
 •  
 •